NJChM „Pažinimas“ programa

<<Atgal
NEAKIVAIZDINĖS JAUNŲJŲ CHEMIKŲ MOKYKLOS „PAŽINIMAS“
PROGRAMA

Mokykla skirta tiems, kurie domisi įvairiais chemijos mokslo sričių pasiekimais ir naujovėmis, siekia žinių, nori susirasti bendraminčių, savo ateitį planuoja sieti su gamtos mokslais, medicina, chemine inžinerija ir kt.. 

TIKSLAS

Padėti mokiniams gilintis į chemijos mokslą ir įgyti kuo įvairesnių žinių atskirose chemijos srityse.

UŽDAVINIAI

Padėti mokiniams formuoti mokslinio darbo įgūdžius, orientuotis informacijos, technologijų gausoje.
Įgyvendinti mokslinius projektus, spręsti olimpiadinius uždavinius ir tuo pačiu skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.
Suformuoti ir tobulinti praktinius saugaus naudojimosi cheminėmis medžiagomis, laboratoriniais indais bei reikmenims mokėjimus.
Supažinti su chemikų darbo specifika ir jo svarba Lietuvos ūkiui bei mokslui.
Padėti įgyti išsamių chemijos žinių, reikalingų tolesnėms studijoms ir profesinei veiklai.

DALYVIAI

Šalies bendrojo ugdymo mokyklų 10–12 klasių mokiniai, kurie nori pasirinkti chemiko ar artimą specialybę, pagilinti žinias, atlikti praktinius, laboratorinius darbus.
 
PROGRAMOS TURINYS

Mokyklos mokymo programa sudaryta dviem mokslo metams. Mokiniai plačiau supažindinami su naujų technologijų laimėjimais neorganinės ir organinės chemijos srityse, mokomi susieti medžiagos prigimtį su jos fizinėmis ir cheminėmis savybėmis bei atskirti natūralias medžiagas nuo sintetinių, praturtina savo žinias apie medžiagas, sudarančias augalų, gyvūnų, žmogaus organizmus, apie medžiagų susidarymą ir kitimus, išmoksta analizės metodų bei jų praktinio pritaikymo laboratorijoje, spręsdami olimpiadines užduotis įgyja daugiau įgūdžių planuoti eksperimentą, analizuoti ir matematiškai apdoroti gautus duomenis, kritiškai įvertinti ir padaryti išvadas, mokosi apibendrinti ir kūrybiškai taikyti mokslinės literatūros duomenis, išmoksta naudotis laboratoriniais indais ir įranga, įgyja saugaus darbo laboratorijoje įgūdžių, bendrauja su Lietuvos mokslininkais, susipažįsta su chemikų darbo specifika ir svarba Lietuvos ūkiui bei mokslui.

I sesija. „Cheminė pusiausvyra“ (I dalis)
Mainų reakcijos
Idealiosios dujos ir jų pusiausvyra
Pusiausvyra tirpaluose

II sesija. „Cheminė pusiausvyra“ (II dalis)
Druskų hidrolizė
Buferiniai tirpalai
Titravimo kreivės

III sesija. „Medžiagų struktūra molekulių lygmenyje
Nekovalentinių junginių erdvinė struktūra
Kovalentinių junginių erdvinė struktūra
Organinių junginių stereochemija

IV sesija. Organinės chemijos įvadas (I dalis)
Karboniliniai junginiai ir jų reakcijų mechanizmai
Pakeitimo reakcijos Sn1 ir Sn2
Eliminavimo reakcijos E1 ir E2

V sesija. Organinės chemijos įvadas (II dalis)
Aromatiškumas ir benzeno reakcijos
Benzeno darinių reakcijos

DARBO FORMOS

            Mokymasis susideda iš sesijų ir laikotarpio tarp sesijų, kai mokinai savarankiškai atlieka užduotis. Sesijų metu skaitomos paskaitos, rengiami praktiniai darbai, pratybos, atliekami laboratoriniai darbai, organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos

ATSISKAITYMO FORMOS

           Mokiniai, norintys baigti Mokyklą ir gauti baigimo pažymėjimą, privalo išklausyti teorinį kursą, atlikti nurodytus praktikos, laboratorinius darbus, išlaikyti Mokyklos visų penkių sesijų egzaminus.

NUMATOMAS REZULTATAS

           Mokiniai įgis mokslinio darbo įgūdžių bei išsamių chemijos žinių, reikalingų tolesnėms studijoms ir profesinei veiklai, suformuos praktinius saugaus naudojimosi cheminėmis medžiagomis, laboratoriniais indais bei reikmenims mokėjimus, susipažins su chemikų darbo specifika, gebės orientuotis informacijos, technologijų gausoje.


Mokyklos vadovė – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Mokslinio ir techninio ugdymo skyriaus metodininkė Irena Stankevičienė, el.p. irena.stankeviciene@lmnsc.lt
Mokyklos mokslinis vadovas – prof. dr. Rimantas Raudonis, VU Chemijos fakulteto prodekanas

 
© Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Neakivaizdinė jaunųjų chemikų mokykla „Pažinimas“. Visos teisės saugomos.