NJChM „Pažinimas“ programa

<<Atgal
PATVIRTINTA
Lietuvos neformaliojo
švietimo agentūros direktoriaus
2023 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. R1-110


NEAKIVAIZDINĖS JAUNŲJŲ CHEMIKŲ MOKYKLOS „PAŽINIMAS“
PROGRAMA

Mokykla skirta tiems, kas domisi įvairiomis gamtos mokslų sritimis, nori pagilinti savo žinias chemijos srityje, įgyti mokyklos kurse nedėstomų žinių, domisi chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujovėmis, nori susirasti bendraminčių, savo ateitį planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine inžinerija ir kt.

TIKSLAS

Padėti mokiniams gilintis į chemijos mokslą ir įgyti kuo įvairesnių žinių atskirose chemijos srityse. 

UŽDAVINIAI

 Formuoti mokslinio darbo įgūdžius, orientuotis informacijos, technologijų gausoje.
 Ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, vaizduotę, savarankiškumą.
 Tobulinti praktinius saugaus naudojimosi cheminėmis medžiagomis, laboratoriniais indais bei reikmenims įgūdžius.
 Supažindinti su chemikų darbo specifika.
 Padėti įgyti išsamių chemijos žinių, reikalingų tolesnėms studijoms ir profesinei veiklai.

DALYVIAI

Šalies bendrojo ugdymo mokyklų 10–12 klasių mokiniai, kurie nori pasirinkti chemiko ar artimą specialybę, pagilinti žinias, atlikti praktinius, laboratorinius darbus.

PROGRAMOS TURINYS

Mokyklos mokymo programa sudaryta dviem mokslo metams. Plačiau supažindinama su naujų technologijų laimėjimais neorganinės ir organinės chemijos srityse, mokoma susieti medžiagos prigimtį su jos fizinėmis ir cheminėmis savybėmis, dėstoma apie medžiagų susidarymą ir kitimus, mokoma analizės metodų bei jų praktinio pritaikymo laboratorijoje, sprendžiant užduotis ugdomas gebėjimas planuoti eksperimentą, analizuoti ir matematiškai apdoroti gautus duomenis, kritiškai įvertinti ir padaryti išvadas, mokoma apibendrinti ir kūrybiškai taikyti mokslinės literatūros duomenis, naudotis laboratoriniais indais ir įranga, suformuojami saugaus darbo laboratorijoje įgūdžiai, bendraujant su Lietuvos mokslininkais gilinamas chemikų darbo specifikos supratimas.

I sesija

Atomo struktūra. Izotopai. Energetiniai lygmenys. Orbitalės. Jonizacijos energija.
Atomai ir molekulės. Cheminiai ryšiai. Liuminescencija.
Kovalentinių junginių erdvinė struktūra. Kristalinės gardelės.
Spektroskopiniai tyrimai ir jų taikymai.

II sesija. Cheminės termodinamikos pagrindai

Idealiosios dujos. Darbas, šiluma, entalpija ir entropija.
Cheminių reakcijų spontaniškumas.
Gibso energija ir pusiausvyra. Kinetika (masių veikimo dėsnis).

III sesija. Cheminiai procesai tirpaluose

Rūgščių ir bazių teorijos. Pusiausvyra tirpaluose.
Druskų hidrolizė. Buferiniai tirpalai
Elektrochemijos pagrindai.

IV sesija. Organinė chemija

Nukleofilinio pakeitimo reakcijos.
Eliminavimo reakcijos.
Elektrofilinio prisijungimo reakcijos. Aromatinio pakeitimo reakcijos.
Spektroskopija BMR ir IR tyrimai ir taikymas.

DARBO FORMOS

Mokymasis susideda iš sesijų ir laikotarpio tarp sesijų, kai mokiniai savarankiškai atlieka užduotis. Sesijų metu skaitomos paskaitos, rengiami praktiniai darbai, pratybos, konsultacijos, atliekami laboratoriniai darbai, organizuojamos pažintinės, mokomosios ekskursijos. 

ATSISKAITYMO FORMOS

Mokiniai, norintys baigti Mokyklą ir gauti baigimo pažymėjimą, privalo išklausyti teorinį kursą, atlikti nurodytus praktikos, laboratorinius darbus, išspręsti namų užduotis, išlaikyti Mokyklos visų keturių sesijų egzaminus.

NUMATOMAS REZULTATAS

Mokiniai įgis mokslinio darbo įgūdžių bei išsamių chemijos žinių, reikalingų tolesnėms studijoms ir profesinei veiklai, suformuos praktinius saugaus naudojimosi cheminėmis medžiagomis, laboratoriniais indais bei reikmenims įgūdžius, susipažins su chemikų darbo specifika, gebės orientuotis informacijos, technologijų gausoje.

 
© Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, Neakivaizdinė jaunųjų chemikų mokykla „Pažinimas“. Visos teisės saugomos.